โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP) เป็นฐาน

        วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้รับการนิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP) เป็นฐาน โดยมี นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 ,นางสุวิไล จันทร์สนอง ศน. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนใน SP พนมทวน3 ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน  โดยมีหัวข้อนิเทศ ติดตามดังนี้ การบริหารงาน 4 ฝ่าย 1. งานบริหารการเงิน 2.งานบริหารบุคคล 3. งานบริหารทั่วไป และ4. งานวิชาการ ตามจุดเน้น ดังนี้ 1. น้อมนำ พระบรมราโชบาย 2.อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 3. มุ่งเน้นการสอนแนว Active Learning 4. ทักษะอาชีพต้องส่งเสริม 5.เติมเต็มการศึกษาปฐมวัย 6. พากเพียรเรียนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม 7. เลิศล้ำ RT NT และ O-net 8. กำกับติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อน การใช้งานระบบคลัง สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน Obec Content Center

You may also like...