โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 6 มิถุนายน 2566 รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP เป็นฐาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

   

You may also like...