วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาวลานา บัวขม ได้ขยายผลการอบรม Active Learning ให้กับนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน และคณะครูในโรงเรียนทราบ ทั้งนี้ผู้อำนวยการฯ ได้สั่งการให้คณะครูนำไปปฏิบัติโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้เรียน