13 ก.ค.2566 การลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก “โครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ”โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ. โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วันที่ 13  กรกฎาคม 2566

  นายประสิทธิชัย  หมดทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก โครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ท่าน  ครูที่ปรึกษาและหรือครูแนะแนวจำนวน 2 ท่าน

You may also like...