วันที่ 13  กรกฎาคม 2566

  นายประสิทธิชัย  หมดทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก โครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ท่าน  ครูที่ปรึกษาและหรือครูแนะแนวจำนวน 2 ท่าน