โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น รับการประเมินมิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ

วันอังคาร ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น รับการประเมินมิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (My School Project)

✅ ห้องเรียน ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 3 ห้องเรียน

✅คณะกรรมการประเมิน

นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน

นางสาวจิดาภา ใจห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน

นายสิทธิชัย พันนัทธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด

นางสาวจิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

✅ ผู้รับการประเมิน

ครูกัญญาณัฐ หงษ์อุดมทรัพย์

ครูจิตติ หงษ์เวียงจันทร์

ครูนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช

โดยมีนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ 😊

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่ให้คำชี้แนะ

ตลอดแนวทางการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ความรู้สึกทั้งหมด

56Rattanaporn Donnetngam, Namthang Champangchan และ คนอื่นๆ อีก 54 คน

You may also like...