รายงานการประชุมการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพัฒนากำลังแรงงาน (Dashboard) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom

You may also like...