โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้อนุเคราะห์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านตลุงใต้และโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง สพป.กจ 2

   วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ดร.กิตติศักดิ์  สมพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้กับโรงเรียนบ้านตลุงใต้และโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 40 ชุด เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ในการส่งต่อและมอบโอกาสให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท

โรงเรียนบ้านตลุงใต้และโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง  ขอขอบพระคุณ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช และดร.กิตติศักดิ์  สมพล  เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

You may also like...