ผู้บริหารและครู ร.ร.วัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา” เข้ารับรางวัล วันครูแห่งชาติ 2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567

🥳นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้รับรางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม ระดับเขตตรวจราชการ

🥳นางพิไลวรรณ สินประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม และ กิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้รับรางวัลนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดีเยี่ยม ประเภทนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับเขตตรวจราชการ

🥳นางนวกานต์ มณีศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา“ ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ชนะเลิศ กลุ่มครูและคณาจารย์ ที่ไม่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ระดับภาค

🥳นางสาวนัฐวดี ยาพยนตร์ ครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๗ สมาคมครูอำเภอท่ามะกา

🥳นางสาวนุชนาฏ ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี ๒๕๖๗ สมาคมครูอำเภอท่ามะกา

🥳นายสมยศ อุ่นสำโรง ครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ สมาคมครูอำเภอท่ามะกา

You may also like...