โรงเรียนวัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา” รับการนิเทศติดตามการนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาไปใช้

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”พร้อมคณะครูรับการนิเทศติดตามการนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (RT /NT /O-NET) ปีการศึกษา 2566 หัวข้อดังต่อไปนี้
1.การนำแผนยกระดับผสสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาไปใช้เพื่อยกระดับผสสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (RT/NT/0-NET) ปีการศึกษา 2566
2. การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
3.การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา
4.การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา)
โดยได้รับคำแนะนำจาก ศน.หงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทางโรงเรียนขออขอบคุณคำแนะนำของท่านมา ณ โอกาสนี้
#กลุ่มงานวิชาการ

You may also like...