คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ร่วมกันปรึกษา เสนอแนะในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ร่วมกันปรึกษา เสนอแนะในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แก้ปัญหาให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม โดยแบ่งปัญหาออกเป็นช่วงชั้นและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนในแต่ละช่วงชั้นโดยมีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

You may also like...