เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมเพื่อการรับรองมาตรฐาน ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 (ป.วิอาญา) รุ่นพิเศษ 2/2567

You may also like...