Author: ชนนิกานต์ รักอาชีพ

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเรียนรู้การใช้ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)

ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา...

พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เว...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ด้วยแพลตฟอร์ม Canva

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงก...