Author: ชนนิกานต์ รักอาชีพ

เรื่อง ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งที่และวิทยฐานะตามระบบ PA

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

การประชุมการขับเคลื่อนและรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567