โรงเรียนบ้านพนมนาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่ายสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้สารสนเทศ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒ […]