Author: วิไลวรรณ ผิวเกลี้ยง

โรงเรียนบ้านเขากรวด จัดกิจกรรมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 0

โรงเรียนบ้านเขากรวด จัดกิจกรรมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

คณะครูโรงเรียนบ้านเขากรวดร่วมกับนั...

0

โรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564

นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรี...

0

โรงเรียนบ้านเขากรวด ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านชายธูปและโรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศึกษาดูงาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายชลอ ทอง...

0

โรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเร...