Tagged: กลุ่มบริหารงานบุคคล

0

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...

0

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการยกร่างคู่มือการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น...

0

รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางก...

0

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

🌤 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13....