นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์เข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในวัน“วันบูรพาจารย์รำลึก”