Tagged: โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”

นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เ...

โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา “วันความปลอดภัย ร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยร้ายยาเสพติด”

วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนวัดห...

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ร่วมกันปรึกษา เสนอแนะในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรง...

คณะครูปฐมวัย โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ร่วมกันปรึกษา เสนอแนะในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

คณะครูปฐมวัย โรงเรียนวัดหวายเหนียว...