โรงเรียนบ้านหนองหิน ได้เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองหิน ได้เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ร่วมกับอำเภอท่ามะกาและผู้นำชุมชนตำบลเขาสามสิบหาบ

You may also like...

ใส่ความเห็น