โรงเรียนบ้านหนองหิน ได้เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองหิน ได้เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ร่วมกับอำเภอท่ามะกาและผู้นำชุมชนตำบลเขาสามสิบหาบ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Next post โรงเรียนบ้านดอนรัก ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ