โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 5 – 10 กรกฎาคม 2564

วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ประกาศโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 เรื่อง  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 5 – 10 กรกฎาคม 2564

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

                   โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142   จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน  เป็นแบบ    On-hand และ On-Demand ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

                   1. จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand และ On-Demand ให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน เช่น      ใบงาน แบบฝึกหัด หรือเอกสารประกอบการเรียนตามที่ครูกำหนด

                   2. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

                   3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ช่วยกำกับติดตามนักเรียนในการปกครองของท่านให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีบุคคลในครอบครัวหรือญาติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

                   ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และติดตามข่าวสารและประกาศของทางโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ที่ Facebook : โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น