โรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564

นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยให้คณะครูโรงเรียนบ้านเขากรวด ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในระดับชั้นที่มอบหมาย บันทึกเอกสารการเยี่ยมบ้าน บันทึกภาพการเยี่ยมบ้าน และดำเนินการคัดกรองนักเเรียนยากจนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

You may also like...

ใส่ความเห็น