โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ขอขอบคุณ ศน.สุภาพ จัดละ และ ศน.จิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ 2 ทั้งสอบถามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

You may also like...

ใส่ความเห็น