Daily Archive: ธันวาคม 2, 2021

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 0

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564

0

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ กลุ่มบ...

0

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 VTR นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา

0

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 VTR นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านบึงวิทยา อ.ท่ามะกา