โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-Site เต็มรูปแบบ ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

– การมาเรียนที่โรงเรียนครบทุกชั้น โรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
– นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองมาโรงเรียนทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

Previous post มอบบ้านหลังที่ 5 (เด็กชายบัณฑิต จันทร์เครือ และเด็กชายเกรียงไกร จันทร์เครือ) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Next post ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่าน ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สปพ.สระแก้ว เขต 2