โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-Site เต็มรูปแบบ ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

– การมาเรียนที่โรงเรียนครบทุกชั้น โรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
– นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองมาโรงเรียนทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

You may also like...

ใส่ความเห็น