สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดมีความประสงค์ขอย้ายให้ยื่นแบบคำร้องขอย้ายพร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ภายในระยะเวลาตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
เอกสารที่จัดส่ง ดังไฟล์แนบ

ใส่ความเห็น