โรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมการประกวด แข่งขันกิจกรรมการท่องสูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (คณิตศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) พนมทวน 1

การประกวด แข่งขันกิจกรรมการท่องสูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (คณิตศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) พนมทวน 1

You may also like...

ใส่ความเห็น