ขร. เข้าร่วมการประกวดอ่านภาษาอังกฤษ (Phonics)

ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ได้มอบหมายให้นางศิริพร หลิวประเสริฐ นายสรณ์สิริ ศานติชาติศักดิ์ และนางสาวโสรญา สังข์ซ้อน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ พัฒนานักเรียนในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิค และส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 14 และ 17 กุมภาพันธ์ 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น