โรงเรียนวัดเบญพาด”การประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (อ่านออกเสียง และสะกดคำตามเสียง Phonics)ชั้น ป.1-2การประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (อ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ชั้น ป.3สพป.กาญจนบุรี เขต 2”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผอ.วิชา จุลรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด มอบรางวัลและกล่างชื่นชมกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ผลการแข่งขันดังนี้
การอ่านภาษาอังกฤษ (อ่านออกเสียง และสะกดคำตามเสียง Phonics)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
รางวัลเหรียญทอง
เด็กชายณัฐวุฒิ วิเศษสิงห์
รางวัลชมเชย
เด็กหญิงสุพิชญา ใจเอื้อย
เด็กหญิงสิริโสภา เบ็ญพาด
เด็กหญิงชญาภา ขาวเป็นใย
เด็กหญิงอินทุภา นพคุณ
เด็กหญิงวิรดา แก้วสระแสน
เด็กหญิงศวิตา รอดเทศ
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ชูเลิศ
เด็กชายธนพัฒน์ ชูเลิศ
เด็กชายภัคพล เมืองมนต์
เด็กชายภูตะวัน เพ็ชรซ้อน
เด็กชายวรพล เบ็ญพาด
เด็กชายชลธาร สร้อยทอง

ผลการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (อ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายจิตติพัฒน์ เบ็ญพาด
เด็กชายชลณการต์ จันทร์สุข
รางวัลชมเชย
เด็กชายภิรักษ์ มากมี
เด็กชายวัชรพงษ์ วิเศษสิงห์
เด็กหญิงธัญชนก คงเจริญ
เด็กหญิงปิยะฉัตร ดอกสาคู
รางวัลเข้าร่วม
เด็กหญิงศิริวรรณ เพ็ชรรักษา

You may also like...

ใส่ความเห็น