ประกาศเจตนารมณ์
การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒, นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ , ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ,ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ๑๑ ศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ที่จะส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” ดังนี้
๑. เราจะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒. เราจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรมเป้าหมายในภาพรวม
๓. เราจะร่วมอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีวัฒนธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
๔. เราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
๕. เราจะดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ
๖. เราจะร่วมกันส่งเสริม พัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์การส่งเสริมคุณธรรมของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม

You may also like...

ใส่ความเห็น