ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในจังหวัด ที่มีความ
ประสงค์เข้าร่ามบรรพชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น