โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางชีวรัตน์ พลบำรุง และว่าที่ร้อยตรีจุมพล เอื้องเพ็ชร์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

Previous post นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
Next post วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางชีวรัตน์ พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ร่วมประชุม เรื่องการดำเนินงาน  ศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1//2565 ณ ศาลากรรมฐานปัชโชโต วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี