ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง รับวัคซีน 3 เข็ม ครบทุกคน

นักเรียน มากกว่าร้อยละ 80 ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้นักเรียนรับว้คซีนไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม

ใส่ความเห็น