นิเทศ ติดตาม การนำข้อสอบ PISA STYLEมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

   วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ให้การต้อนรับ นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ,นางสาวจิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การนำข้อสอบ PISA STYLEมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทยเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการประเมิน  PISA 2022 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ PISA ONLINE และการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสอดแทรกเนื้อหา PISA 

You may also like...

ใส่ความเห็น