พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดยนายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประกอบด้วยการเจิมหนังสือ ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู เเละกล่าวคำปฏิญาณตน การมอบพานและดอกไม้ของนักเรียน ชั้นอนุบาล ๒ ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พิธีไหว้ครูเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา และเวลา ๑๒.๓๐ น.ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย

You may also like...

ใส่ความเห็น