14 มิถุายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยนางอารมณ์ แย้มศักดิ์ และ นางสาวนพมาศ จิตรประเสริฐ ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ PLC Online กับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต2 หัวข้อ การนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (HBLC)

ใส่ความเห็น