การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านโคราช

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโคราช จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย” เพื่อเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงวันวิษา  ทองนุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6

ใส่ความเห็น

Previous post พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน รับการนิเทศการสอนแบบ Active learning