การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านโคราช

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโคราช จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย” เพื่อเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงวันวิษา  ทองนุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6

You may also like...

ใส่ความเห็น