ศน.จิรภา ศรีนวล นิเทศงานวิชาการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก ศน.จิรภา ศรีนวล ซึ่งได้รับคำแนะนำ ตามประเด็นดังนี้
1. การพัฒนาทักษะการอ่านเขียน
2. การคิดเลขเป็น
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การส่งเสริม พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีท่านผู้อำนวยการสมเพชร จันทะจิตต์และคณะครูให้การต้อนรับพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ

You may also like...