โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

21  กรกฎาคม  2565 นางสาวศุภัทรา  วิเศษสิงห์ ครูประจำชั้นอนุบาล 2  นางสาวสาลี   นิยม          ครูประจำชั้นอนุบาล 3  นางสาวชลิตา  จุลกิจวัฒน์  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวสุพัตรา  เข็มทอง  ครูประจำชั้นประถมปีที่ 2 และนางแสงเดือน  ศรีธร  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับการประเมินมิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    21  กรกฎาคม  2565 นางสาวศุภัทรา  วิเศษสิงห์ ครูประจำชั้นอนุบาล 2  นางสาวสาลี   นิยม     ครูประจำชั้นอนุบาล 3  นางสาวชลิตา  จุลกิจวัฒน์  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวสุพัตรา  เข็มทอง  ครูประจำชั้นประถมปีที่ 2 และนางแสงเดือน  ศรีธร  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับการประเมินมิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    

You may also like...

ใส่ความเห็น