เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ร่วมกับ เทศบาลตำบลรางหวายได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเตรียมการป้องกัน การตั้งรับ ไปจนถึงการะงับยับยั้งการบรรเทาสาธารภัยที่กำลังเกิด หรือเกิดขึ้นแล้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเบื้องต้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย

You may also like...