3 ส.ค.65 ขอรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์