โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

3 ส.ค.65 ขอรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ส.ค.65 โดยมีการมอบหมายงานต่าง ๆ ดังนี้ เตรียมงานวันแม่ ,งานเปิดอาคารเอนกประสงค์ ,การไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ,งานเกษียณ ,งานกีฬากลุ่ม และงานอื่น ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน มีการนิเทศโดย ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน