โรงเรียนวัดดอนเจดีย์จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “โรงเรียนดีวิถีพุทธ”

9 สิงหาคม 2565

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “โรงเรียนดีวิถีพุทธ” เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม พัฒนานักเรียน เรื่องการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็นและเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

– โดยกิจกรรมช่วงเช้ามีการบรรยายธรรมจากพระครูใบฎีกา สุรีย์ วราโภ

– ในกิจกรรมช่วงบ่ายมีการเข้าฐานกิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

2.ทิศ 6 ทิศ

3.หน้าที่เด็ก 10 ประการ

4.เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง

You may also like...