11  สิงหาคม  2565 นางสาวอัจฉรี  จำนงกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ   มอบหมาย    นายสราวุธ  แตงพันธ์  คุณครูโรงเรียนวัดทุ่งสมอ  จัดประชุมขยายผลการอบรมและสมัครสมาชิก  ระบบ OBEC  Content  Center  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้กับคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

ใส่ความเห็น