โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6

ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

You may also like...