Previous post วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  นายธีรยุทธ  บุญธง  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ริม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านซ่อง อำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในการนี้ ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ  พร้อมนำเสนอหลักการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วย วงจร SDCA : กระบวนการควบคุมคุณภาพ และวงจร PDCA :กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ, กิจกรรมในโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา, กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่ภาษาสู่สากล, กิจกรรมทักษะอาชีพผ่านห้องเรียนอริยะในศตวรรษที่ 21…
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์เข้าร่วม🌼กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ และการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกสภาเด็ก)🌸ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนเจดีย์