โรงเรียนบ้านหนองหินได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองหินขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดยนางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน นายอำพร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม และนางสุรีย์ ปิ่นวิเศษ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม โดยให้คุณครูได้นำเสนอการพัฒนางานและขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานครั้งต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานของครูทุกท่าน

Previous post โรงเรียนบ้านหนองหินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) ศึกษาดูงาน บริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองหิน
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหินฉบับเดือนกันยายน 53/2565