ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Next post <strong>การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net ,NT ,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net ,NT ,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา</strong>