ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

Previous post <strong>การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net ,NT ,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net ,NT ,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา</strong>
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ และโรงอาหาร