โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

🗓️วันที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

ขอบคุณ นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศน์ สพป.กจ.2 ได้เข้านิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน ใน 5 ประเด็น (5Es) โดยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และ นำไปพัฒนาต่อไป

You may also like...