ดำเนินการจัดอบรมลงโปรแกรมระบบการยืม – คืนหนังสือ  ห้องสมุดของโรงเรียน

วันที่ 26-27  มกราคม 2566 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด  ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ดำเนินการจัดอบรมลงโปรแกรมระบบ

การยืม – คืนหนังสือ  ห้องสมุดของโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการห้องสมุดของโรงเรียน 

ทางโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

You may also like...