โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้เดินทางมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป  โอกาสนี้โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาแนะแนว

การศึกษาต่อให้กับนักเรียน

You may also like...