Daily Archive: กุมภาพันธ์ 8, 2023

โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 การประเมินกิจกรรม ” รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1″ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ขอขอบพระคุณ ศน.คณาพร ปิ่นกุมภีร์ ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้ประเมินและพร้อมให้คำแนะนำทักษะด้านการอ่านของผู้เรียน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ติดตามการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ถนนลานวัฒนธรรม (วัดสันติคีรี) และต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกศทิพ...

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประจำเดือนมกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประจำเดือนมกราคม 2566